Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
1 खानेपानी-तथा-सरसफाइ-ऐन-२०७९

खानेपानी-तथा-सरसफाइ-ऐन-२०७९

2 प्रदेश विद्युत ऐन, २०७६

प्रदेश विद्युत ऐन, २०७६

3 प्रदेश नं. १ प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६
4 प्रदेश सिंचाई ऐन २०७५

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.