Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
1 MOPID-NEA सम्झौतापत्र
2 योजना छनौट तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया कार्याविधि, २०७५

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.